GS3Vision

Vision of the
Smart and Security Solutions

Tárhelyszolgáltatás

Általános Szerződési Feltételei

Módosítás dátuma: 2022. február 22.

Bevezető

A GS3Vision - Donáczy Gábor ev. (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. Az általános szerződési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni.

A Szolgáltató adatai, elérhetőségei

A szolgáltató teljes neve: GS3Vision - Donáczy Gábor ev.
Székhely: 8900, Zalaegerszeg Vorhotai utca 17/a
Telephely: 8900, Zalaegerszeg Vorhotai utca 17/a
Nyilvántartásiszám: 54752120  Adószám: 75660981-1-40
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-76578290 Erste Bank
Swift kód: GIBAHUHBXXX
IBAN szám: HU72 1160 0006 0000 0000 7657 8290


A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

Szolgáltató elsődlegesen elektronikus levelezés útján látja el az ügyfélszolgálati teendőket.

Info telefon: +36 20 2854031 (hívható hétfőtől péntekig 9:00-16:00-ig)
Tárhely és domain szolgáltatással kapcsolatos általános, számlázási, technikai kérdések, hibajelentés, online segítségnyújtás, adatvédelmi incidens bejelentés: support@gs3vision.hu

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

A megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelő lap aláírásával.


2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
 • Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.
 • Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.

 • Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.
 • A szolgáltató köteles minden ésszerû erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 • Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
 • A szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a megrendelőt e-mailben - elektronikus úton - vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerû tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.
 • A Szolgáltató törekszik a szerver oldali napi, heti, havi és esetlegesen ennél több adatmentés biztosítására a Szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként, de ez a tevékenység nem képezi a Szolgáltatási Szerződés tárgyát és ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 • Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy mûködésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást.
 • Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.

 • 3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 • Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára vagy internetes fizetés esetén Paypal fiókjába, vagy rózsaszín postai utalványon.
 • Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerû és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bûncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 • Megrendelő nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
  • - "Phishing" oldalak
  • - Videómegosztó weboldalak
  • - Ingyenes játékmegosztó oldalak
  • - Topsite, aukciós oldalak
  • - IRC szkriptek/Bots
  • - Proxy szkriptek/Anonymizers
  • - Kalóz szoftverek/Warezok
  • - Image hosting Scripts (pl. Photobucket vagy Tinypics)
  • - Autosurf/PTC/PTS/PPC oldalak
  • - IP Scanners
  • - CHAT programok
  • - Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
  • - Online-channel alkalmazásokat, kép-, videók-, hangközvetítést (Online tv,rádió)
  • - Spam szkriptek, mail bombers
  • - Banner kiszolgálók (kereskedelmi banner kiszolgálók)
  • - Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
  • - File Dump/Mirror Scripts (pl. rapidshare, stb.)
  • - Kereskedelmi jellegű audio stream
  • - Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
  • - High Yield interes programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
  • - Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
  • - Bármilyen jogvédett tartalom használata/engedély nélkül
  • - Prime Banks Porgramok
  • - Lottó oldalak
  • - MUDs/RPGs/PPBGs
  • - Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
  • - Hackereknek szóló oldalak/tartalmak
  • - Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalak
  • - Illegális oldal népszersítési tevékenységek
  • - Fórumok, melyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról tartalmakról
  • - Tisztességtelen oldalak ( Melyek a következő oldalakon rajta vannak: aa419.org és escrow-fraud.com )
  • - Mailer Pro 3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl. counter strike)
  • - Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
  • - PHP include-okra csak így hivatkozhat: "include.php” (és nem ,http://domainnev.hu/include.php")
 • Előfizető a gs3vision.hu oldalon kínált árucikkek, szolgáltatások továbbadására nem jogosult.
 • Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.
 • Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek stb.) mentése az Előfizető feladata és kötelezettsége, amelyre több lehetősége is van (cPaneles felületen adatmentés, Softaculous által telepített rendszerek Softaculous-on keresztül történő, adatmentése, FTP-n és phpMyAdminon keresztüli adatmentés, esetleges weboldalakba /pl. CMS)/ épített adatmentés). A Szolgáltató törekszik a szerver oldali napi, heti, havi és esetlegesen ennél több adatmentés biztosítására a Szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként, de ez a tevékenység nem képezi a Szolgáltatási Szerződés tárgyát és ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
 • Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.

 • 4. A szerződés időtartalma, és annak felmondása

 • Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időpontra köthetik.
 • Jelen szerződés az aláírás, illetve az Online felületen való elküldés napján lép érvénybe, a választott (egy év, fél év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, hónapra vagy fél évre - a szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban, faxon vagy telefonon felmondja a szerződést.
 • A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél, FAX) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő 30 nap.
 • Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. - A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

 • 5. Pénzvisszafizetési garancia

 • Szolgáltató vállalja, ha Megrendelő nem maradéktalanul elégetett a szolgáltatás minőségével, színvonalával vagy rendelkezésre állásával. stb., úgy azt 30 naptári napon belül írásban vagy telefonon felmondhatja, melyre Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal.
 • A garancia kizárólag a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra - webtárhely és kapcsolódó szolgáltatásai - vonatkozhat. Ennek szolgáltatási díját, felmondási naptól számítva 15 banki napon belül a Szolgáltató, Megrendelő által biztosított bankszámlára átutalja, majd postai vagy elektronikus úton megküldi a szolgáltatás felmondásáról szóló sztornó számlát. Ennek függvényében a pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik a már bejegyzett domain névre, mely a szolgáltatás felmondását követően is Megrendelő tulajdonában marad a megrendelt időintervallumra, és ez felett szabadon rendelkezhet (például: domain név átkérése másik szolgáltatóhoz).

 • 6. Egyebek

 • Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 • Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.
 • GS3Vision

  rendszerház

  Donáczy Gábor ev.
  Adószám: 75660981-1-40

  8900, Zalaegerszeg Vorhotai utca 17/a
  info@gs3vision.hu
  +36 20 285 4031

  Copyright © 2022 GS3Vision - Minden jog fenntartva.